INFORMACJE

 

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „RADOŚĆ” w Połczynie Zdroju funkcjonuje na podstawie:
⦁ Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm),
⦁ Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163
z późniejszymi zmianami),
⦁ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546).
⦁ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
⦁ Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
⦁ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.),
⦁ Uchwały Nr LI/455/2014 Rady Miejskiej w Połczynie – Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy „Radość” w Połczynie – Zdroju.
⦁ Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Radość” dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Połczynie Zdroju (Uchwała Nr LI/455/2014 Rady Miejskiej
w Połczynie – Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r.),
⦁ Programu działalności domu i rocznych planów pracy.

⦁ CEL GŁÓWNY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Statutowym celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.

⦁ CELE SZCZEGÓŁOWE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Do szczegółowych celów działania Środowiskowego Domu Samopomocy zalicza się:
⦁ świadczenie na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i psychoedukacyjnych w formie i zakresie wynikającym
z indywidualnych potrzeb;
⦁ zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej;
⦁ nabycie i podtrzymywanie kompetencji życiowych, poprzez umożliwienie pełnienia jak największej liczby ról społecznych w rodzinie, środowisku, instytucjach, itp.

Celem istnienia Środowiskowych Domów Samopomocy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie lub chorym psychicznie oraz ich rodzinom możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, dającego zadowolenie z życia i poczucia więzi, z ludźmi w warunkach bezpieczeństwa, akceptacji bez konieczności zrywania więzów rodzinnych.
Cele te realizowane są poprzez organizowanie sytuacji umożliwiających osobom chorym nabywanie różnego rodzaju umiejętności i zdolności, dzięki którym będą mogły one:
⦁ aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym,
⦁ czuć się akceptowane w środowisku, w którym mieszkają,
⦁ wzmacniać własne poczucie wartości,
⦁ nawiązywać i podtrzymywać rozmowę z innymi ludźmi,
⦁ podtrzymywać pozytywne relacje interpersonalne,
⦁ swobodnie i umiejętnie posługiwać się pieniędzmi, urządzeniami domowymi,
⦁ kształtować i wzmacniać swoje mocne strony,
⦁ umiejętnie dbać o własne zdrowie,
⦁ rozumieć istotę swojej choroby i być jej świadomi, dzięki czemu rehabilitacja społeczna i lecznicza może przebiegać w sposób poprawny.
Osiągnięcie powyższych celów jest urzeczywistniane poprzez wypełnianie nałożonych na Środowiskowy Dom Samopomocy zadań, które będą rezultatem wcześniej postawionych celów.
Cele szczegółowe realizowane są w środowisku lokalnym i poza nim, oraz
w pracowniach Środowiskowego Domu Samopomocy tj.:
⦁ pracownia kulinarna,
⦁ pracownia komputerowa,
⦁ pracownia plastyczna / techniczna,
⦁ pracownia higieny,
⦁ pracownia rehabilitacyjna,
⦁ pokój terapeutyczny,
⦁ świetlica pełniąca również funkcję stołówki,
⦁ pokoje wypoczynkowe.

W pracowniach terapeutycznych codziennie lub według potrzeby realizowane są następujące obszary obsługi.

TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU:
Treningi prowadzone są w systemie pracy ciągłej przez pracowników ŚDS
w ramach zajęć indywidualnych i grupowych.

⦁ Trening higieniczny – kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny:
⦁ zabiegi pielęgnacyjne np. mycie rąk, golenie się, strzyżenie włosów, toaleta całego ciała, włosów, paznokci,
⦁ używanie przyborów toaletowych i kosmetyków,
⦁ sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych – porozumiewanie się w tym zakresie,
⦁ ubiór adekwatny do sytuacji i pory roku,
⦁ czystość odzieży i obuwia.

⦁ Trening porządkowy
⦁ obsługa sprzętu AGD i RTV;
⦁ prace porządkowe – odkurzanie, wycieranie kurzu, zamiatanie, mycie podłóg, drzwi, okien,
⦁ nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłkach,
⦁ pranie ręczne i obsługa pralki automatycznej,
⦁ dobór środków czystości,
⦁ prace porządkowe wokół ośrodka.

⦁ Trening kulinarny – kształtowanie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania posiłków:
⦁ przygotowanie produktów,
⦁ czytanie przepisów kulinarnych,
⦁ wykonywanie przetworów – kompoty, dżemy, kiszenie kapusty i przetwory
z ogórków, fasoli i buraków,
⦁ mrożonki,
⦁ nauka samodzielnego jedzenia,
⦁ czynności samoobsługowe przy stole,
⦁ nauka posługiwania się sztućcami,
⦁ obsługa urządzeń AGD – kuchnia gazowa, mikser, lodówka, zamrażarka, zmywarka, maszynka do mielenia mięsa z przystawkami, wyciskacz do czosnku, elementy do dekoracji itp.

⦁ Trening finansowy / budżetowy:
⦁ rozróżnianie nominałów pieniądza,
⦁ planowanie wydatków,
⦁ dokonywanie zakupów.

⦁ Trening samodzielnego zamieszkiwania:
⦁ planowanie wydatków,
⦁ regulowanie comiesięcznych opłat,
⦁ zakup opału,
⦁ zakup gazu,
⦁ zakup żywności i odzieży,
⦁ planowanie porządków w miejscu zamieszkania,
⦁ zmiana pościeli i pranie,
⦁ planowanie wizyt u specjalisty i kontrola przyjmowania leków,
⦁ zagospodarowanie czasu wolnego,
⦁ nawiązywanie poprawnych relacji z sąsiadami.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Jest to praca ciągła w ramach zajęć indywidualnych i grupowych, podczas spotkań integracyjnych oraz w miejscach użyteczności publicznej.

⦁ Trening mający na celu nabycie i doskonalenie umiejętności takich jak:
– nawiązywanie kontaktów,
– kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów,
– podtrzymanie rozmowy,
– aktywne słuchanie,
– asertywne zachowania,
– odpowiedzialność,
– współpraca w grupie,
– rozwiązywanie problemów,
– właściwa komunikacja interpersonalna,
– adekwatne zachowanie w miejscach publicznych zgodnie z przyjętymi zasadami społecznie akceptowanymi.

⦁ Usamodzielnianie w zakresie:
– załatwiania spraw urzędowych,
– wypełniania dokumentów,
– pisania podań,
– prowadzenia rozmowy z urzędnikami.

⦁ Trening korekcyjno – kompensacyjny:
– zmiana zachowań społecznie nieakceptowanych na pożądane,
– podnoszenie poczucia własnej wartości uczestników,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
– znoszenie ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu,
– usamodzielnianie.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
⦁ Rozwijanie zainteresowań indywidualnych, lektura czasopism i książek, wybrane audycje radiowe, telewizyjne i filmowe,
⦁ Rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, towarzyskich
i klubowych,
⦁ Motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu (kino, teatr, muzeum),
⦁ Gry towarzyskie, stolikowe, rozwiązywanie krzyżówek,
⦁ Wymiana doświadczeń.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin podczas zajęć indywidualnych
i grupowych.

⦁ Realizowanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących.
⦁ Udział w spotkaniach zespołu wspierająco – aktywizującego w zależności od potrzeb, jednak, co najmniej raz na 6 miesięcy celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.
⦁ Kształtowanie poczucia samodzielności i wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości.
⦁ Trening relaksacyjny.
⦁ Aktywizacja i integracja uczestników, dzielenie się swoimi problemami
i sukcesami.
⦁ Kształtowanie planu dnia, uzyskiwanie informacji o aktualnym samopoczuciu uczestników.
⦁ Analiza sytuacji trudnych, interwencje kryzysowe, udzielanie wskazówek w celu rozwiązania sytuacji trudnych.
⦁ Prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników.

POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH
Współpraca z instytucjami lub osobami działającymi w obszarze udzielania pomocy, podejmowanie oraz realizowanie działań na rzecz uczestników (kontakt telefoniczny, dowóz uczestników do w/w instytucji, pomoc w pisaniu i wysyłaniu pism, kompletowanie niezbędnej dokumentacji).
Motywowanie do podejmowania próby aktywności w zakresie wypełniania dokumentów, pisania podań, rozmów w urzędach, itp.

POMOC W DOSTĘPIE DO NIEZBĘDNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
⦁ Uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza.
⦁ Pomoc w zakupie leków.
⦁ Pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.
⦁ Pomoc w rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu i do poradni specjalistycznych,
⦁ Wsparcie podczas hospitalizacji,
⦁ Edukacja i promocja zdrowia,
⦁ Kontakt z opiekunami,
⦁ Monitorowanie regularnej farmakoterapii i terminów wizyt w PZP oraz innych poradniach specjalistycznych,

TERAPIĘ RUCHOWĄ
⦁ Usprawnianie ruchowe odbywa się poprzez zajęcia sportowe na sali rehabilitacji
z fizjoterapeutą, zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, sportu, rekreacji ruchowej, turystyki, wychowania fizycznego oraz adaptowanej aktywności fizycznej odpowiednio dobrane ćwiczenia nakierowane są na konkretne problemy, potrzeby
i możliwości uczestników.
⦁ Udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych tj. wycieczki piesze i rowerowe, zajęcia na świeżym powietrzu w ogródku ŚDS.

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE
Zajęcia prowadzone są codziennie według tygodniowego planu pracy i zgodnie
z indywidualnym planem wspierająco – aktywizującym. Prowadzone są również zajęcia edukacyjne, reedukacyjne i rozwijające umiejętności przydatne do podjęcia aktywności zawodowej tj. pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ofert pracy, prowadzenie rozmowy z pracodawcą itp.

⦁ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Priorytetowe kierunki działań terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują:
⦁ kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania,
⦁ kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych,
⦁ rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności,
⦁ wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej,
⦁ angażowanie uczestników w działalność domu,
⦁ nawiązywanie i podtrzymywanie stały kontaktów z innymi domami położonymi nie tylko w powiecie Świdwińskim, z korzyścią dla uczestników tych domów oraz kadry (wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i uwag)
⦁ okresowa ocena indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących uczestników,
⦁ zapewnienie integracji społecznej uczestników poprzez:
– współpracę z rodzicami, opiekunami i innymi osobami bliskim uczestników,
– współpracę z działami MGOPS w Połczynie Zdroju – Pracownikami Socjalnymi,
– współpracę z Poradniami Zdrowia Psychicznego w Świdwinie, Koszalinie, Kołobrzegu i Białogardzie, Szpitalem Psychiatrycznym „Medison” w Koszalinie, Szpitalem Psychiatrycznym w Białogardzie – z Oddziałem Psychiatrycznym
i Oddziałem Rehabilitacji, Szpitalem Powiatowym w Kołobrzegu – Oddział Psychiatryczny,
– współpracę z Urzędem Miejskim w Połczynie Zdroju, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie,
– współpracę z Centrum Kultury w Połczynie Zdroju i Biblioteką Publiczną
w Połczynie Zdroju,
– współpracę ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie powiatu świdwińskiego.
– współpracę z innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.
⦁ podnoszenie kwalifikacji przez kadrę poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Praca terapeutyczna domu realizowana jest poprzez:
⦁ realizację treningów samoobsługi i zaradności życiowej w celu prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym,
⦁ realizację terapii zajęciowej,
⦁ realizację działań towarzyszących:
– cykliczną organizację spotkań integracyjnych, imprez o charakterze kulturalnym
i sportowym,
– udział w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych, konkursach, festiwalach,
⦁ inne działania:
– współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz integracji społecznej lub świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych,
– udział w projektach,
– współpraca z mediami, dbałość o wizerunek placówki i uczestników.

⦁ METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA WYKORZYTSYWANE W PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Terapeuci dostosowują treści, metody, i organizację zajęć do możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy z uczestników traktowany jest podmiotowo, uczestniczy w zajęciach zgodnie z możliwościami psychofizycznymi oraz indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego. Postępowanie wspierające jest zindywidualizowane i oparte na elastycznym, długotrwałym procesie terapeutycznym, dlatego też w Środowiskowym Domu Samopomocy „Radość” funkcjonują trzy odrębne programy działalności:
⦁ Dom typu A – obejmuje wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore.
⦁ Dom typu B – dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym
i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
⦁ Dom typu C – zapewniający wspomaganie osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Od 1 stycznia 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Radość”
w Połczynie-Zdroju realizowany jest Program „Za życiem” (art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).
Założenia programu oparte są na podstawie założeń programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który zgodnie priorytetem III. Usługi wspierające
i rehabilitacyjne zadanie 3.2. Rozwój sieci ŚDS, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów ŚDS – sprzężone niepełnosprawności oraz osoby ze spektrum autyzmu. Celem działania jest: ułatwienie dostępu do tej formy wsparcia większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, rozwój bazy całodobowej umożliwiającej pobyt całodobowy z przyczyn losowych lub na czas odpoczynku opiekuna. Osoby do których skierowano wsparcie: osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osoby ze spektrum autyzmu. Podmioty realizujące: samorząd gminny, samorząd powiatowy, podmioty niepubliczne działające na zlecenie samorządów.
Zgodnie z powyższymi zadaniami Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość” w Połczynie-Zdroju realizuje pracę terapeutyczną z sześciorgiem uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy wymagają stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
Osoby upośledzone w stopniu znacznym (podstawa ilorazu inteligencji: I.I.20-35) wykazują poważnie obniżoną sprawność i szybkość odbierania bodźców, zaburzoną koncentrację uwagi, obniżony zakres i trwałość pamięci. Ich myślenie ma charakter sensoryczno-motoryczny. Oznacza to, że mogą mieć trudności w rozpoznawaniu przedmiotów, wyodrębnianiu elementów, zapamiętywaniu. Ograniczone są procesy emocjonalne i dojrzałość społeczna. Przy tym poziomie rozwoju umysłowego, nauka czytania, pisania czy liczenia jest bardzo utrudniona, w zależności od predyspozycji jednostki czasami niemożliwa. Głównym celem staje się opanowanie prostych czynności dnia codziennego. Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym jest ogromnym obciążeniem dla każdej osoby. Dla tych osób kompensacja zmysłów nie stanowi świadomego procesu, ich uczenie się świata jest spontanicznym zbiorem zachowań. Zadaniem ŚDS przy współpracy z rodzinami uczestników, jest świadome i ukierunkowane organizowanie zajęć terapeutycznych mających na celu zwiększenie ich stymulacji.

⦁ PRACOWNICY

Kierownik – p. Edyta Leśna – Kamać
Terapeuta – p. Grażyna Daleka
Terapeuta – p. Grzegorz Kozłowski
Instruktor terapii zajęciowej – p. Dorota Krajewska
Instruktor terapii zajęciowej – p. Cezary Makowski
Instruktor terapii zajęciowej/Pielęgniarka – p. Marzena Pawlak
Lekarz psychiatra
Psycholog
Prawnik
Rehabilitant
Muzyk

/Materiał informacyjny przygotowany na podstawie PROGRAMU DZIAŁANOŚĆI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „RADOŚĆ” W POŁCZYNIE-ZDROJU TYP – A, TYP – B, TYP – C/