Deklaracja dostępności

 

Środowiskowy dom samopomocy „RADOŚĆ” w Połczynie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności strony internetowej ma zastosowanie do strony internetowej http://sdsradoscpolczyn.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Część  treści na stronie, w tym ilustracje i multimedia, nie zawiera dostępnych cyfrowo treści alternatywnych,
  • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
  • Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą.

 

Ø  Data publikacji strony internetowej: 15.12.2021

Ø  Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2021


Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z walidatora sprawdzających standardy dostępności strony Tingtun Page Checker (http://checkers.eiii.eu/). Z audytu strony narzędziem wynika, że strona internetowa www.sdsradoscpolczyn.pl spełnia wymagania dostępności w 99.93 %.

https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=a783a790-445d-47f9-b213-cc5c5dc17843

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Połczynie-Zdroju (www.sdsradoscpolczyn.pl)  posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
•    możliwość ustawienia strony w trybie skali szarości;
•    możliwość ustawienia strony w trybie negatywu kontrastu;
•    możliwość ustawienia strony w trybie podwyższonego kontrastu;
•    możliwość ustawienia strony w trybie jasnego tła;
•    możliwość ustawienia strony w trybie podkreślonych wszystkich odnośników na stronie;
•    na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych; 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Imie nazwisko, email: Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu: tel.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Adres:
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn-Zdrój  

 

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Koszalińskiej. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W pobliżu budynku znajduje się parking. Wejście w budynku do Środowiskowego Domu Samopomocy „RADOŚĆ” znajduje się na parterze które jest oznaczona. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami.